Inventarier av musikalier

Det pågående arbetet med edering av Franz Berwalds samlade verk avslutas vid slutet av 2012. Därefter borde det finnas möjligheter att satsa på utgivning av annan äldre svensk musik. Under lång tid har nämligen Berwald-utgåvan krävt all uppmärksamhet, vilket i praktiken lett till att annan utgivning fått stå tillbaka.

Den förnyade utgivningen av äldre svensk musik fordrar emellertid en omsorgsfull planering. Det handlar bland annat om att ta hänsyn till de nya utgivningsformer som elektronisk publicering medger. En annan omständighet att beakta är musiklivets växande intresse för andra tonsättare än de allra mest välkända. Ännu en bakgrund finns i den nya musikhistoriska kunskap som musikvetenskapen på senare år tagit fram.

Kungl. Musikaliska akademien har påbörjat planeringen genom att initiera en omfattande inventering av bevarade musikalier med äldre svensk musik. Två mycket kvalificerade musikhistoriker har engagerats för att gå igenom källsituationen. Inventeringsarbetet kommer i första hand att pågå under 2008.

Inventeringens genomförs av docent Owe Ander och raritetsbibliotekarie, Ph. D Mattias Lundberg. Projektet leds av professor Gunnar Ternhag som också är ordförande i akademiens Nämnd för utgivning av äldre svensk musik. De båda inventerarna tar sig an var sin epok – tiden mellan deras perioder anses vara rimligt känd genom tidigare musikvetares intresse för svenskt 1700-tal.

Owe Ander, specialist på 1800-talets svenska instrumentalmusik, arbetar med att på vetenskaplig grund framställa verkförteckningar över ett 20-tal tonsättare, de äldsta födda kring 1770, de yngsta kring 1840. Verkförteckningarna som följer formen i New Grove´s musiklexikon har två delar. Den första anger tonsättarnas verk i systematisk följd, den andra redovisar källäget vad gäller de förtecknade verken. De sammanställda verkförteckningarna kommer att publiceras i en engelskspråkig volym, men också finnas tillgängliga på Internet.

Mattias Lundberg inventerar och förtecknar flerstämmig musik utan känd upphovsman, komponerad tidigare än 1650. Musikalier från denna tid gicks visserligen igenom på 1960-talet i samband med det s k RISM-projektet, men vid den tiden fanns få möjligheter att attribuera anonym musik, och över huvud taget konstatera om musikalier i svensk ägo hade motsvarigheter på andra håll. Mattias Lundberg kommer också att sammanställa sina inventeringsresultat i en engelskspråkig bok.