Bedömningsrutiner

Nedan beskrivs rutiner för Kungl. Musikaliska akademiens nationella stipendier.

Juryrekrytering

Respektive jury ska bestå av fem ledamöter. Ordförandeposten tillsätts för kontinuitetens skull på 3 år med möjlighet till omval. Mandatperioden för övriga juryledamöter är 2 år i rad med möjlighet till omval efter två års uppehåll.

Utöver ordföranden ska hälften av ledamöterna vara konstnärliga eller pedagogiska representanter för musik- eller operahögskolorna och hälften av ledamöterna komma från musiklivet, gärna från olika delar av landet. Sistnämnda ledamöter bör inte ha någon aktuell anknytning till högskolorna.

I den klassiska sångjuryn ska alltid en av högskolerepresentanterna komma från en operahögskola. I de fall juryn ska bedöma olika instrument bör i möjligaste mån samtliga sökande instrument vara representerade i juryn.

Vid val av ledamöter ska en jämn fördelning av manliga respektive kvinnliga ledamöter eftersträvas.

Provförhållanden

För de kategorier där de sökande provspelar/sjunger/dirigerar gäller i de flesta fall 15 minuters provtid. Undantag görs för de sökande på klassiskt piano där en obligatorisk kammarmusikdel om maximalt 5 minuter tillkommer.

Bedömning

Vid de enskilda proven gör varje juryledamot en komplett rangordning (utan poängsättning) av de sökande byggd på provens resultat. De sökande bedöms utefter sin provprestation och bedömningen är uteslutande konstnärlig/artistisk. Hänsyn får inte tas till studieläge, konsertmeriter eller behov av ekonomisk art. Rangordningen görs utan föregående diskussion juryledamöterna emellan.

Varje juryledamots rangordning förs in i ett slutprotokoll som upprättas av juryns ordförande och företrädare från akademiens kansli.

För att undvika risk för jäv (mellan exempelvis lärare och studenter) stryks det högsta och lägsta värdet för varje sökande. Summan av de tre återstående värdena förs in i kolumnen ”Summa” och divideras med tre. Då får man fram den sökandes slutgiltiga värde.

Alla sökandes slutgiltiga värden rangordnas därefter på slutprotokollet. Denna rangordning kan inte ändras.

Denna bedömningsmodell används även i tävlingarna Solistprisetöppnas i nytt fönster och Blåsmusikprisetöppnas i nytt fönster.

Om föräldraband, partnerskap eller ouppklarad konflikt mellan juryledamot och sökande föreligger ska detta meddelas juryn och företrädare för akademiens kansli före proven startar. Den juryledamot det handlar om medverkar varken vid den sökandes prov eller bedömning, och hen avlägger ingen rangordning för den sökande i fråga.

Övrigt

KMA:s styrelse fastställer varje år ramarna för årets stipendieutdelning. Stipendierna är i huvudsak avsedda för utlandsstudier men kan även användas inom Sverige. De kan också ges som stöd för instrument- och notinköp.

Stipendiebeloppen för de nationella stipendierna varierar mellan 30 000 och 90 000 kronor.

Sökande kan över tid erhålla KMA-stipendier till en summa av sammanlagt högst 220 000 kronor.

Den som fått stipendier upp till detta eller tidigare takbelopp har inte rätt att söka på nytt. Solistpriset inräknas inte i denna summa och sökande kan därför provspela för att kvalificera sig till tävlingen även efter att takbeloppet är nått. Kunskap om ovan får inte vara en del i juryns bedömning.

Etisk policy

KMA:s etiska policy ligger till grund för alla stipendiejuryernas arbete och bedömningsrutinerna ovan reglerar processen för de Nationella Stipendierna och uttagningen till Solistpriset. Läs den etiska policyn HÄRPDF

Bedömningsrutiner uppdaterade 2020-01-30

Kontakt:
Edward Klingspor
Tel 08-407 18 08
edward.klingspor(a)musikaliskaakademien.se

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00